Deseda UltraMaraton - Versenyszabályzat

 

1. A Deseda UltraMaraton indulójaként a nevezéssel a rendezők előttem részletesen ismertetett szabályait magamra nézve kötelezően elfogadom, és maradéktalanul betartom. A szabályok megsértésével másoknak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséget vállalok.

2. Kijelentem, hogy a versenyen saját elhatározásomból és felelősségemre indulok. Kizárólag én vagyok a felelős azért, hogy edzettségi állapotom alkalmassá tegyen a versenyzésre, mind fizikálisan, mind mentálisan az általam választott távra felkészültem. Kijelentem továbbá, hogy egészségi állapotomat rendszeres időközönként ellenőriztetem, a versenyzést akadályozó betegségről nem tudok. Elfogadom, hogy saját érdekemben a versenybíró felszólíthat a verseny feladására, ha az orvosi stáb állapotomat úgy ítéli meg, hogy azt egészségi vagy fizikai állapotom indokolttá teszi. Ebben az esetben a versenyt feladom, a rajtszámom leadom. Tudomásul veszem, hogy a rendezőség a versennyel összefüggésben a résztvevők testi épségében és/vagy egészségében, avagy vagyontárgyában bekövetkező esetleges károsodásáért felelősséget nem vállalnak, és visszavonhatatlanul lemondok arról, hogy a szervezőkkel szemben ebből eredően bármiféle igényt érvényesítsek.
A felelősségvállalási nyilatkozat innen tölthető el...

3. Elfogadom, hogy a nevezésem át nem ruházható és csak a teljes nevezési díj befizetése után válik érvényessé. A nevezési díj határidejének betartása a versenyző felelőssége. A fizetés teljesítési napja a rendezőség számláján történő jóváírás napja! 18 év alatti kiskorú nevezésének érvényességéhez törvényes képviselőjének írásos hozzájárulása szükséges, 14 év alatti kiskorú nevében törvényes képviselője jár el! Tudomásul veszem, hogy a rendezőség a nevezés lemondását az aktuális eseményt megelőzően 30 nappal kizárólag a desedaultra@gmail.com e-mail címre írt levélben tudja elfogadni, ebben az esetben a befizetett összeg 80%-át utalja vissza részemre. 30 napon belüli lemondás esetén a nevezési díjat nem fizetik vissza részemre.
Szülői beleegyező nyilatkozat innen tölthető le...

4. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.

5. A rendezőség a program változásának, helyszínének megváltoztatásának, pálya módosításának jogát fenntartja. Tudomásul veszem, ha a versenyt az időjárás, vagy természeti katasztrófa miatt nem lehet megrendezni, a rendezőség részemre a díjat nem fizeti vissza.

6. Kijelentem, hogy a jelentkezésemkor elküldött adatok a valóságnak megfelelnek, azok tárolásához és a rendezvényen való felhasználásához hozzájárulok, az általam megadott címre, telefonszámra a rendezőség küldhet hírlevelet és szöveges üzenetet.

7. A verseny napján a parkolásra vonatkozó szabályokat és előírásokat mind saját, mind a versenyzőtársaim érdekében elfogadom, és betartom.

8. A rendezőség a területen lévő értékek eltűnése esetén felelősséget nem vállal.

9. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki a rajtszámát összehajtja, letakarja, vagy nem jól láthatóan viseli a verseny ideje alatt, aki a nevezési lapot pontatlanul, nem a valóságnak megfelelő adatokkal, illetve hiányosan tölti ki, továbbá a chipet nem rendeltetésszerűen használja. Kizárásra kerülnek azok a csapatok, akik nem teljesítik a verseny ? rendezők által kijelölt ? teljes távját. Kizárásra kerülnek továbbá a futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők.

10. Tudomásul veszem, hogy a rendezők csapatok esetében csak az adott szakaszt teljesítő (a chipet viselő) versenyző részére biztosítanak frissítést. Kérjük, környezetünk védelmében a versenyen keletkező szemetet kizárólag a frissítő és váltópontokon dobjátok el, ahonnan a szervezők ezt elszállítják.

11. A verseny menetével kapcsolatban, illetve egyéb felmerült vitás esetekben óvás lehetséges, melyet legkésőbb a verseny lezárását követő fél órán belül a Versenyközpontban, írásban lehet benyújtani. Óvást az egyéni versenyző személyesen, váltónál a csapat vezetője nyújthat be. Az óvás díja 10.000, azaz tízezer HUF. A felmerült óvás ügyét a szervezőbizottság kivizsgálja és az érintetteknek érdemben írásban válaszol.

12. Elfogadom, hogy a versenyről készült film- és képanyagokon, valamint azok reklámcélú felhasználásában (pl. óriásplakát, szórólap, stb.) jóváhagyásom nélkül szerepelhetek, azok a továbbiakban a rendezők tulajdonát képezi, ezért ellenszolgáltatásra semmilyen címen nem tarthatok igényt.

13. A verseny helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklám tevékenység csak a rendezők előzetes írásbeli engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.

14. A verseny alatt a Deseda tóban történő fürdés csak az arra kijelölt helyen és saját felelősségre történik, az ebből eredő balesetekért, egyéb károkért a rendezők felelősséget nem vállalnak.